Šimanov

O Hajnických lukách

Mezi obcemi Šimanov a Branišov na Jeníkovsku, v blízkém okolí rybníčka Hajnice najdeme dosud kus zajímavé luční krajiny. - Když se vydáte tím směrem někdy kolem půli května, můžete ve vlhčích lukách spatřit nádherně nachové květy vstavačů (prstnatce májového) vedle nápadně sytě žlutých úborů statného starčku potočního. Dětem se možná podaří objevit ještě pulečky hnědých skokanů nebo mezi kamením chytit hbitou ještěrku. V lískových křovinách, obývaných čilými plšíky se můžou pokusit rozlousknout skořápku Popelčina oříšku. Vyprávějí se také zkazky o hadech - žádného jsem tady přesto zatím nepotkal.

Kolem staré trati polní cesty od Šimanova k Hajnici rostou osaměle jeřáby ptačí. Kdosi ze vsi tam občas vyváží suť ze stavebních prací, což jí zvlášť neprospívá. V bylinném lemu převládá do léta jasně žlutá třezalka skvrnitá spolu se svízelem bílým. Kdesi snad i drobné zvonky. Květy chrastavce rolního vyhledávají nejrůznější denní motýli, mezi nimiž nechybějí ani ohniváčci, modrásci, soumračníci a pernatušky. Bohužel právě takovéto nedosečené lemy travních porostů nebo polí bývají značně obohaceny živinami, a zarůstají pak kerblíkem nebo i kopřivami.

Mozaika rozváté krajinky = krátkostébelných trávníků, vlhkých pcháčových luk a ostřicových lad se zachovalými prameništi, členěná útržky křovinatých mezí s hlohy a šípky... Svým charakterem vyhovuje hnízdění méně hojných ptáků - jakými dnes jsou bekasiny, lindušky luční, bramborníček hnědý nebo přeci jen hojnější ťuhýci. Přispívá k tomu i stávající způsob zemědělského hospodaření, které má v bezprostředním okolí převážně extenzivní ráz /sklízení trvalých travních porostů/.

V samotném rybníčku Hajnici i v potoce pod jeho hrází žije rak říční. Jeho potomstvu však nynější způsob hospodaření na rybníce nijak neprospívá /chová se zde násada dravých ryb/. Rybník byl někdy v průběhu 70.-tých let 20. stol. nešetrně vyhrnut do krajů. Někdejší deponie je však dnes již zarostlá náletovými dřevinami. A přilehlé vrbové křoviny vyhledává jako svůj kryt černá zvěř.

Nad Hajnicí výše najdeme další (prostřední) z trojice rybníčků. Je nyní téměř zcela zarostlý přesličkou říční. Nicméně i tak je dobrým místem k rozmnožování ropuchy obecné. O kus výše pod lesem a vrchem Strážník se nacházejí vydatná prameniště s velmi dobrou vodou /vodní zdroj obce Kalhov/. V nejhořejším (a také nejmenším) z rybníčků byly zjištěny i larvy čolků horských.

K uchování charakteru lučních společenstev je nezbytné pravidelné sečení. Také těch jinak nevýnosných krátkostébelných trávníků s dosud hojným výskytem krásného, byť nenápadného všivce ladního - jako třeba na "farských lukách" u Branišova, v sousedství Hajnice.

. Šimanov - neoficiální webové stránky obce Šimanov
© L. Nosek