Šimanov

Zápis č. 5/2008 - oficiální zápis získáte pouze na OÚ Šimanov

Zápis č. 5/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Šimanov

konaného dne 4. 12. 2008 v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Celkový počet členů zastupitelstva obce: 5

Z toho přítomno:                      5 (viz prezenční listina)

Zasedání řídil:                          starostka obce Lucie Kubínová

Zapisovatelka:              Anna Fejtová

Čas zahájení:                           18:00

 

Program zasedání :

 1. Zahájení, schválení programu a ověřovatelů zápisu
 2. Odprodej akcií společnosti Česká spořitelna a.s.
 3. Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 493/8 Veronice Holubové
 4. Schválení záměru pronájmu pozemků p.č. 447/1 a p.č. 447/2 Kateřině Brabcové
 5. Schválení prodeje pozemku p .č. 548/1, Jindřiška Hrůzová st
 6. Schválení objednávky lamp pro veřejné osvětlení
 7. Výběr dodavatele rozhlasu
 8. Schválení změn v rozpočtu za rok 2008
 9. Schválení návrhu na rozpočet pro rok 2009
 10. Schválení dodatku ke Knihovnímu řádu Místní knihovny Šimanov
 11. Diskuse, různé

 

K bodu č. 1 - Zahájení , schválení programu zasedání a ověřovatelů

 

I. Základní informace k bodu

Starostka obce

a) zahájila jednání zastupitelstva

b) přivítala přítomné zastupitele a hosty

c) konstatovala schopnost zastupitelstva k usnášení

d) jako ověřovatele zápisu navrhla zastupitele Radka Jeřábka a Ladislava Noska

 

II. Návrh usnesení č.1

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu Radka Jeřábka a Ladislava Noska.

 

III. Hlasování o předloženém návrhu na ověřovatele zápisu:

pro   5 ,

proti  0  ,

zdrželo se 0 ,

Usnesení č. 1/5/2008 bylo přijato.

 

e) seznámila zastupitelstvo obce s návrhem programu zasedání zastupitelstva  

 

 

IV. Návrh usnesení č.2

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program zasedání.

 

V. Hlasování o předloženém návrhu programu zasedání ZO:

Pro 5,

proti  0,

zdrželo se0 ,    

Usnesení č. 2/5/2008 bylo přijato.

 

K bodu č. 2 - Odprodej akcií společnosti Česká spořitelna , a. s.

 

I. Základní informace k bodu

Firma FINANCE Zlín a. s. nabízí obci odprodej prioritních akcií společnosti Česká spořitelna. Nabízí 400Kč za jednu prioritní akcii s tím že obec vlastní 200kusů.

 

II. Návrh usnesení č.3

Zastupitelstvo obce zamítá prodej prioritních akcií společnosti Česká spořitelna, a.s.

 

III. Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro 5 ,

proti  0,

zdrželo se  0,

Usnesení č. 3/5/2008 bylo přijato .

 

 

K bodu č. 3 – Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 493/8 Veronice Holubové

 

I. Základní informace k bodu

Paní Veronice Holubové byl schválen prodej pozemku p.č. 493/8 na stavbu čističky na zasedání zastupitelstva č. 6 dne 2. 5. 2007 a smlouva na dvouletou lhůtu a cena měla být schválena na dalším zastupitelstvu.  Paní Veronika nyní požádala o smlouvu o smlouvě budoucí.

 

II. Návrh usnesení č.4

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení zastupitelstva ze dne 2. 5. 2007

 

III. Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

pro 5,

proti 0 ,

zdrželo se 0,   

Usnesení č. 4/5/2008 bylo přijato.

 

IV. Návrh usnesení č.5

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 493/8

 

 

V. Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

pro 4 ,

proti 0,

zdrželo se 1 ,   

Usnesení č. 5/5/2008 bylo přijato.

 

 

 

K bodu č. 4 - Schválení záměru pronájmu pozemků p.č. 447/1 a p.č. 447/2 Kateřině Brabcové

 

I. Základní informace k bodu

 Starostka obce informuje o paní Kateřině Brabcové, která požádala o pronájem pozemků p.č. 447/1 a p.č. 447/2 s možností budoucího odkoupení.

 

II. Návrh usnesení č.6

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č  447/1 a p.č. 447/2

 

III. Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

pro 5,

proti 0 ,

zdrželo se 0,   

Usnesení č. 6/5/2008 bylo přijato.

 

 

 

K bodu č. 5 – Schválení prodeje pozemku p.č. 548/1, Jindřiška Hrůzová st.

 

I. Základní informace k bodu

Záměr prodat část pozemeku p.č. 548/1 ca 400m2  byl schválen na zasedání zastupitelstva č. 4 dne 19. 9. 2008, nyní se paní Hrůzová nechala pozemek zaměřit a výměra pozemku činí 183m2.

 

II. Návrh usnesení č. 7

Zastupitelstvo obce schvaluje prodat část pozemku p.č. 548/1 o výměře183m2  za 60Kč/ m2

 

III. Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

pro 4 ,

proti 0 ,

zdrželo se 1 ,

Usnesení č. 7/5/2008 bylo přijato.

 

 

K bodu č. 6 - Schválení objednávky lamp pro veřejné osvětlení

 

I. Základní informace k bodu

Starostka informujte o cenové nabídce na dvě lampy veřejného osvětlení. Lampy jsou navrhnuty pro umístění ke kontejnerům do zatáčky u rodiny Spudilové a druhá lampa u rodiny Vránové. Vedení vzduchem je levnější něž vedení zemí navíc by mohlo dojít k poškození nové cesty. Občané vznesli požadavek na další lampu k autobusové zastávce. Na žádost zastupitelů požádat firmu, která zde již vybudovávala veřejné osvětlení o cenovou nabídku s možností využití starších lamp.

 

II. Návrh usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí bodu do příštího zastupitelstva

 

III. Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

pro 5 ,

proti 0 ,

zdrželo se 0   ,

Usnesení č. 8/5/2008 bylo přijato .

 

 

K bodu č. 7 – Výběr dodavatele rozhlasu

 

I. Základní informace k bodu

Starostka obce informuje o dodavatelích nové rozhlasové techniky pro obec. Jedná se o firmy Techsonic která nabízí bezdrátový rozhlas s PC verzí za 179976Kč, firma Bártek Rozhlasy nabízí bezdrátový rozhlas s PC a pultovou verzi za 199999Kč a firma JD Rozhlasy nabízí PC verzi za cenu 186854Kč. Jediná firma Bártek rozhlasy nabízí rovnou ve své nabídce zároveň pultovou a PC verzi rozhlasu. Jeden z občanů se dotazoval na záruční doby a upozornil na firmu JD Rozhlasy nabízející záruční dobu 60 měsíců zatímco dvě další firmy 36měsícu. A však firma JD Rozhlasy působí na trhu od roku 2007.

 

II. Návrh usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce schvaluje provést objednávku rozhlasu u firmy Bártek rozhlasy s. r. o. za cenu 199999Kč s DPH

 

III. Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

pro 5 ,

proti 0 ,

zdrželo se 0 ,

Usnesení č. 8/5/2008 bylo schváleno.

 

 

 

K bodu č. 8 - Schválení změn v rozpočtu za rok 2008

 

I. Základní informace k bodu

Starostka obce informovala o změnách v rozpočtu za rok 2008. Přičemž došlo k nejasnostem. Občané vznesli dotaz na částku která byla zahrnuta do rozpočtu na projekt budovy, která nebyla nalezena v rozpočtovém opatření.

 

II. Návrh usnesení č.9

Zastupitelstvo obce schvaluje přesun bodu 8 na příští  zasedání ZO.

 

III. Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

pro  5,

proti  0,

zdrželo se 0 ,

Usnesení č. 9/5/2008 bylo přijato.

 

 

K bodu č. 9 – Schválení návrhu na rozpočet pro rok 2009

 

I. Základní informace k bodu

Starostka obce informovala o návrhu na rozpočet na rok 2009, kde jsou již zahrnuty náklady na výstavbu nové komunikace, rozhlasu, lamp věřeného osvětlení atd..Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů po té bude znova projednán za ZO.

 

II. Návrh usnesení č.10

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozpočet obce na rok 2009

 

III. Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

pro  5,

proti  0,

zdrželo se  0,

Usnesení č. 10/5/2008 bylo přijato.

 

K bodu č. 10 – Schválení dodatku ke Knihovnímu řádu Místní knihovny Šimanov

 

 

I. Základní informace k bodu

Starostka informovala o dodatku ke Knihovního řádu Místní knihovny, kde bude zprovozněn internet pro veřejnost v knihovně na Obecním úřadu. Počítač k těmto účelům Obec již má. Internet bude k dispozici občanům během úředních hodin a otvíracích hodin knihovny.

 

II. Návrh usnesení č.11

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke Knihovnímu řádu Místní knihovny Šimanov

 

III. Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

pro 5 ,

proti  0,

zdrželo se 0 ,

Usnesení č. 11/5/2008 bylo přijato.

 

 

K bodu č. 11 – Diskuse, různé, závěr

 

-          Pořádání Mikuláš v pátek 5. 12. 08

-          Pozastavení stavebního řízení „komunikace k 7 rodinným domům

-          P. Holub- kritika internetových stránek obce, že nesplňují formu slušnosti, čímž bylo panem Noskem podotknuto že se nejedná o oficiální stránky obce a může si zde psát co chce.

-          P. Munduch upozornil, že opět nebyla vyvěšena pozvánka na zasedání zastupitelstva „u obchodu“ ani vyhlášena rozhlasem ačkoli to již bylo na minulé schůzi vytýkáno. Paní starostka informuje že bude objednána jedna nástěnka která bude umístěna před Obecní úřad pro lepší přístup všem občanům.

-          P. Holub se vrátil ke stránkám obce Šimanov které nejprve pochválil. Potom připomněl příspěvky zapsané k nově postavenému „Obrázku“ a ujasnil život bývalého starosty J. Nováka. Otevřela se bohatá diskuze k příspěvcích na internetových stránkách obce. Všichni odsoudili příspěvek „fantomase“ na internetových stránkách obce.

-          P. Munduch se dotazoval na soudní líčení s panem Palánem – odpověď starostky: líčení přesunuto na 22.ledna 2009

. Šimanov - neoficiální webové stránky obce Šimanov
© L. Nosek
TOPlist